Pravila o privatnostitrg. društva Belodore beauty d.o.o. za trgovinu i usluge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Sveti Duh 28, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081395421, osobni identifikacijski broj (OIB): 69403895116 (dalje u tekstu: Belodore d.o.o.), zastupano po direktoru Aleksandru Triviću, vrijedi od dana 1.3.2022 pa do izmjene / ukidanja (dalje u tekstu: Pravila o privatnosti / Pravila):

I Definicije

 1. Kupac: pravna osoba ili druga organizacija bez pravne osobnosti, identificirana u skladu s vjerodostojnim podacima navedenim u Ugovoru, koja djeluje u skladu sa zakonodavstvom na snazi ​​u bilo koje vrijeme, koja djeluje putem zastupnika s ugovornom sposobnošću i pravima, ili punoljetna poslovno sposobna fizička osoba, kako je definirano hrvatskim zakonodavstvom, identificirana u skladu s vjerodostojnim podacima navedenim u Ugovoru.

 2. Web stranica: www.belodore.hr, web stranica, uključujući web trgovinu, kojom upravlja trgovac.

 3. Prodajno mjesto: svako maloprodajno mjesto trg. društva Belodore beauty d.o.o. u Republici Hrvatskoj;

 4. OUP: opći uvjeti poslovanja online trgovine na web stranici u njezinoj ažuriranoj verziji.

 5. Voditelj obrade podataka/trgovac: trg. društvo Belodore beauty d.o.o. za trgovinu i usluge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Sveti Duh 28, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081395421, osobni identifikacijski broj (OIB): 69403895116, zastupano po direktoru Aleksandru Triviću.

 6. Izvršitelj(i) obrade podataka: entiteti navedeni u točki V/2. ovih Pravila.

 7. Registracija: registracija Kupca na web stranici ili na prodajnom mjestu s podacima koje je zatražio Trgovac; kreiranje korisničkog računa na web stranici ili na prodajnom mjestu.

 8. Korisnički račun: jedinstveni račun zaštićen lozinkom kreiran na Web stranici i povezan s Kupcem putem registracije, kojemu pripada e-mail adresa kao jedinstveno korisničko ime.

 9. GDPR: UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 10. Osobni podaci: sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koju je moguće identificirati („subjekt podataka”); fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

 11. Izvršenje obrade podataka: bilo koja operacija ili skup operacija koje se izvode na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvat, konzultacije, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, usklađivanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem.

 12. Zainteresirana osoba: Kupac i svaka fizička osoba koja predstavlja Kupca čije osobne podatke obrađuju Voditelj obrade i Izvršitelj(i) obrade.

 13. Izjava o privatnosti: pristanak dan prije kupovine ili tijekom registracije dotične osobe za obradu podataka.

 14. Povreda osobnih podataka: kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili na drugi način obrađuju.

 15. Sklapanje ugovora: postupak sklapanja ugovora opisan u dijelu II OUP-a.

 16. Ugovor: temeljem relevantnih odredbi zakona Republike Hrvatske ugovor između osoba u odsutnosti i individualni kupoprodajni ugovor sklopljen u odnosu na Proizvod, na koji se također primjenjuju odredbe važećih OUP-a.

 

II Primjenjivi zakoni (propisi) i načela koji se odnose na obradu podataka

 1. Voditelj obrade i Izvršitelj obrade podataka imaju pravo obrađivati ​​osobne podatke na temelju odredbi relevantnih propisa i zakona Republike Hrvatske te napose temeljem GDPR-a.

 2. Osobni podaci će biti:

2.1. obrađeni na zakonit, pošten i transparentan način u odnosu na dotičnu osobu,

2.2. prikupljeni za određene, eksplicitne i legitimne svrhe i Voditelj obrade ih neće dalje obrađivati ​​na način koji nije u skladu s tim svrhama,

2.3. primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno u odnosu na svrhe za koje se obrađuju,

2.4. točni i, prema potrebi, ažurirani; Voditelj obrade će poduzeti sve razumne korake kako bi osigurao da osobni podaci koji budu netočni, uzimajući u obzir svrhe za koje se obrađuju, brišu ili ispravljaju bez odgode,

2.5. čuvani u obliku koji dopušta identifikaciju dotične osobe ne duže nego što je potrebno za svrhe za koje se osobni podaci obrađuju,

2.6. obrađeni na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, korištenjem odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

 

III Obrađeni osobni podaci, svrha, pravni temelj i rok obrade podataka

1. Za naručivanje i sklapanje Ugovora obrađuju se sljedeći osobni podaci:

1.1. U slučaju fizičke osobe Kupca:

1.1.1. Prezime,

1.1.2. Ime,

1.1.3. Adresa dostave, država, grad, ulica, broj, drugi podaci o adresi (npr. kat, broj vrata), poštanski broj,

1.1.4. U slučaju da se adresa fakture razlikuje od adrese za dostavu, posebnu državu, grad, ulicu, broj, druge podatke o adresi (npr. kat, broj vrata), poštanski broj,

1.1.5. E-mail adresa,

1.1.6. Broj telefona.

1.2. U slučaju pravnih osoba ili kupaca koji se kvalificiraju kao druge organizacije bez pravne osobnosti:

1.2.1. Ime i prezime fizičke osobe koja zastupa pravnu osobu ili organizaciju bez pravne osobnosti,

1.2.2. Adresa dostave, država, grad, ulica, broj, drugi podaci o adresi (npr. kat, broj vrata), poštanski broj, ako se može povezati s fizičkom osobom na koju se odnosi Ugovor,

1.2.3. U slučaju da se adresa fakture razlikuje od adrese za dostavu, zasebna država, grad, ulica, broj, drugi podaci o adresi (npr. kat, broj vrata), poštanski broj, ako se može povezati s fizičkom osobom na koju se odnosi Ugovor,

1.2.4. E-mail adresa pravne osobe ili organizacije bez pravne osobnosti, ako se može povezati s fizičkom osobom na koju se odnosi Ugovor,

1.2.5. Telefonski broj pravne osobe ili organizacije bez pravne osobnosti, ako se može povezati s fizičkom osobom na koju se odnosi Ugovor.

1.3. Svrhe obrade podataka:

1.3.1. omogućavanje sklapanje ugovora,

1.3.2. ispravno izvršenje Ugovora,

1.3.3. rješavanje reklamacija vezanih uz Ugovor, postupanje s jamstvom i ostalim zahtjevima potrošača i kupaca,

1.3.4. kontaktiranje Kupca radi ispunjenja Ugovora,

1.3.5. provođenje drugih legitimnih interesa Prodavatelja.

1.4. Pravna osnova obrade podataka:

1.4.1. Pristanak dotične osobe (točka a) stavka 1. članka 6. GDPR-a),

1.4.2. ispunjenje Ugovora (točka b) stavka 1. članka 6. GDPR-a),

1.4.3. provođenje drugih legitimnih interesa Dobavljača (točka f) stavka 1. članka 6. GDPR-a).

1.5. Rokovi obrade podataka:

1.5.1. do povlačenja privole osobe zainteresirane za obradu podataka, do zaprimanja zahtjeva za brisanje obrađenih osobnih podataka od strane Trgovca, sve u skladu s uvjetima za obradu i čuvanje osobnih podataka sukladno relevantnim propisima Republike Hrvatske, ponajprije GDPR-a.

2. Za registraciju je potrebna obrada sljedećih osobnih podataka:

2.1. U slučaju fizičke osobe Kupca:

2.1.1. Prezime,

2.1.2. Ime,

2.1.3. Adresa dostave, država, grad, ulica, broj, drugi podaci o adresi (npr. kat, broj vrata), poštanski broj,

2.1.4. E-mail adresa,

2.1.5. Broj telefona.

2.2. U slučaju pravnih osoba ili kupaca koji se kvalificiraju kao druge organizacije bez pravne osobnosti:

2.2.1. Ime i prezime fizičke osobe koja zastupa pravnu osobu ili organizaciju bez pravne osobnosti,

2.2.2. Adresa dostave, država, grad, ulica, broj, drugi podaci o adresi (npr. kat, broj vrata), poštanski broj, ako se može povezati s fizičkom osobom na koju se odnosi Ugovor,

2.2.3. U slučaju da se adresa fakture razlikuje od adrese za dostavu, zasebna država, grad, ulica, broj, drugi podaci o adresi (npr. kat, broj vrata), poštanski broj, ako se može povezati s fizičkom osobom na koju se odnosi Ugovor,

2.2.4. E-mail adresa pravne osobe ili organizacije bez pravne osobnosti, ako se može povezati s fizičkom osobom na koju se odnosi Ugovor,

2.2.5. Telefonski broj pravne osobe ili organizacije bez pravne osobnosti, ako se može povezati s fizičkom osobom na koju se odnosi Ugovor.

2.3. Registracijom Kupac stvara korisnički račun koji olakšava podnošenje narudžbi, olakšava i jednostavnije korištenje web stranice, uglavnom eliminirajući potrebu ponovnog unosa podataka potrebnih za sklapanje Ugovora prije podnošenja svake narudžbe, budući da se oni zadržavaju, a pojedinosti o narudžbi automatski će ispuniti sustav.

2.4. Svrhe obrade podataka:

2.4.1. omogućavanje sklapanje ugovora,

2.4.2. olakšavanje sklapanja Ugovora registracijom, kao i utvrđivanje prava na druge pogodnosti prema OUP,

2.4.3. ispravno izvršenje Ugovora,

2.4.4. rješavanje reklamacija vezanih uz Ugovor, postupanje s jamstvom i ostalim zahtjevima potrošača i kupaca,

2.4.5. kontaktiranje Kupca radi ispunjenja Ugovora,

2.4.6. programi vjernosti i omogućavanje drugih popusta koje primjenjuje Trgovac,

2.4.7. provođenje drugih legitimnih interesa Trgovca.

2.5. Pravna osnova obrade podataka:

2.5.1. pristanak dotične osobe (točka a) stavka 1. članka 6. GDPR-a),

2.5.2. ispunjenje Ugovora (točka b) stavka 1. članka 6. GDPR-a),

2.5.3. provođenje drugih legitimnih interesa Dobavljača (točka f) stavka 1. članka 6. GDPR-a).

2.6. Uvjeti obrade podataka:

2.6.1. do povlačenja privole osobe zainteresirane za obradu podataka, do zaprimanja zahtjeva za brisanje obrađenih osobnih podataka od strane Trgovca, sve u skladu s uvjetima za obradu i čuvanje osobnih podataka sukladno relevantnim propisima Republike Hrvatske, ponajprije GDPR-a.

2.6.2 brisanjem korisničkog računa prestaje Obrada podataka, osim u iznimnim slučajevima propisanim relevantnim zakonima i ostalim propisima Republike Hrvatske.

3. Tijekom rada web stranice mogu se koristiti sljedeći kolačići (cookiesi):

 • Privremeni kolačići (Session cookies) – to su privremeni kolačići koji se ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).

 • Trajni kolačići (Persistent cookies) – Trajni kolačići obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u Vašem browseru, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Također, koristimo trajne kolačiće da bi bolje razumjeli Vaše navike, želje, potrebe I na taj način što bolje prilagodili sadržaj Vašim potrebama.

 • Nužni kolačići – Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućujući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Belodore koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.

 • Analitički kolačići – Analitički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetioci komuniciraju sa stranicom. Radi se o kolačićima koji omogućuju web analitiku, tj. analizu korištenja naših stranica i mjerenja posjećenosti, koju Belodore provodi kako bi poboljšao kvalitetu i sadržaj ponuđenih usluga.

 • Marketinški kolačići –Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetioca kroz web-stranice. Koriste se kako bi se korisnicima prikazivali relevantni oglasi i poteknuli ih na interakciju, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana. Belodore koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences, kao i Facebook kolačiće.

3.1. Kolačići obrađuju jedinstveno prepoznatljivu IP adresu računala Kupca.

Svrhe obrade podataka:

3.7.1. osiguravanje ispravne uporabe web stranice,

3.7.2. osiguravanje jednostavnog rada web stranice,

3.7.3. omogućavanje sklapanje ugovora,

3.7.4. ispravno izvršenje Ugovora,

3.7.5. postizanje statističkih i marketinških ciljeva Trgovca,

3.8. Pravna osnova obrade podataka:

3.8.1. pristanak dotične osobe (točka a) stavka 1. članka 6. GDPR-a),

3.8.2. provođenje drugih legitimnih interesa Trgovca (točka f) stavka 1. članka 6. GDPR-a).

4. Izravni marketing

5. Osiguranje paketa

 

IV Metode i načini obrade podataka

1. Voditelj obrade bilježi i pohranjuje sve podatke koje je dala dotična osoba, uključujući osobne podatke u svrhe navedene u Dijelu III. Za svrhe navedene u dijelu V, Voditelj obrade prenosi određene osobne podatke Izvršiteljima obrade, nakon čega će prenesene osobne podatke obraditi i Izvršitelji. Praksa obrade podataka Izvršitelja obrade može se pronaći u propisima o obradi podataka, politici privatnosti ili drugim javnim dokumentima za tu svrhu izdanima od strane Izvršitelja, u nedostatku kojih će se obrada podataka provoditi u skladu s ovom Politikom privatnosti.

2. Voditelj obrade i Izvršitelj obrađuju osobne podatke u elektroničkom obliku, osim dokumenata koji se sukladno relevantnim propisima Republike Hrvatske obrađuju u pisanom i/ili nekom drugom obliku. Voditelj obrade i Izvršitelj obrade će spriječiti nastanak povrede osobnih podataka primjenom IT zaštite i organizacijskih mjera koje su razumno i ekonomski održive i operativne u skladu s najnovijim tehničkim stanjem.

3. Zainteresirana osoba jamči da samo ona ima pristup računu koji se odnosi na adresu e-pošte koja je navedena kao Osobni podataka i da će samo ona biti dostupna putem navedenog telefonskog broja. Voditelj obrade isključuje svoju odgovornost u slučaju da usluga pružena prema OUP-u i Ugovoru utječe na treću osobu zbog pristupa računu e-pošte ili telefonskom broju te treće strane.

4. Voditelj obrade i Izvršitelji će osigurat da samo osobe koje sudjeluju u izvršavanju OUP-a i Ugovora imaju pristup obrađenim osobnim podacima i to samo u mjeri koja je strogo nužna za ispunjavanje zadataka vezanih uz izvršavanje OUP-a i Ugovora

 

V Izvršitelji obrade i Prijenos osobnih podataka

1. Osim Voditelja obrade, u Obradi podataka sudjeluju i Izvršitelji obrade kako bi izvršili Ugovor a u zakonski dozvoljenim okvirima: 

 • Dostavne službe, špediteri, poštanske službe

 • IT partneri u okviru podrške i održavanja softwarea

 • Davatelji softverskih usluga u oblaku

 • Davatelji usluga naplate i banke

 • Belodore povezana društva i druga povezana poduzeća

 • Dobavljači i izvođači radova, poslovni partneri

 

2. Ovisno o namjenama za koje se obrađuju osobni podatci, izvršitelji obrade se mogu podijeliti u sljedeće kategorije:

a) Unutar Belodore beauty:

ovlašteno osoblje unutar grupe

podružnice i povezana društva

b) Poslovni partneri: od njih se zahtijeva da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti osobnih podataka

agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije i pružatelji usluga (npr. Google, Facebook) za slanje e-pošte; samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene re-marketinga, adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Google AdWords; identifikacijski podatak o kolačiću za namjene analiziranja u programu Google Analytics; Facebook – samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene re-marketinga; adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Facebook Custom Audiences): koji nam pomažu provoditi i analizirati učinkovitost naših kampanja i promotivnih aktivnosti

dostava pošiljki: radi dostave pošiljki Vaše podatke možemo dijeliti s poslovnim partnerima za logistiku koji pružaju usluge isporuke pojedinačnih pošiljki (kao što je City One i drugi eventualni partneri u budućnosti).

poslovni partneri: na primjer, povjerljive tvrtke koje mogu upotrebljavati osobne podatke kako bi pružile usluge i/ili proizvode koje je korisnik zatražio ili da bi dostavile marketinški materijal (pod uvjetom da je korisnik pristao primati takvu vrstu materijala) kao i tvrtke koje pružaju Belodore beauty programske podršku i pružanje usluga računalne opreme te održavanje internetske stranice i prodavaonice. Poslovni partneri uključuju društva LeadIt d.o.o., Kraljevo; Infobiro d.o.e.l.Ohrid; Smart Point Adria d.o.o., Beograd kao i bilo koji drugi poslovni partner Belodore beauty u budućnosti.

c) Ostale treće strane:

kada to zahtijeva zakon ili je zakonski potrebno radi zaštite tvrtke Belodore beauty d.o.o.

poštivanje zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela itd.

provjere ili kontrole sukladnosti s pravilima i ugovorima Belodore beauty d.o.o.

zaštita prava, imovine ili sigurnosti tvrtke Belodore beauty i/ili njenih klijenata

u vezi s korporativnim transakcijama: u okviru prijenosa ili prodaje cjelokupnog ili dijela poslovanja ili na neki drugi način u vezi sa spajanjem, konsolidacijom, promjenama u kontroli, reorganizacijom ili likvidacijom cjelokupnog ili dijela poslovanja tvrtke Belodore beauty

 1. Prilikom obrade osobnih podataka Belodore beauty može osobne podatke iznositi u inozemstvo društvima Belodore grupe kao i trećim osobama (npr. svojim poslovnim partnerima). Ako se podaci iznose u inozemstvo na primatelja koji se ne nalazi unutar Europskog gospodarskog prostora odnosno u odnosu na kojeg Europska Komisija nije donijela odluku o postojanju adekvatne razine zaštite, a niti postoji drugi valjani temelj prijenosa osobnih podataka propisan GDPR-om, Belodore beauty d.o.o. će pristupiti sklapanju odgovarajućih ugovora (kao što su standardne ugovorne klauzule Europske unije) kojim će osigurati da primatelj podataka poduzme sve mjere zaštite propisane pravom Europske unije. Belodore beauty će poduzeti i sve druge potrebne mjere.

4. Voditelj obrade i Izvršitelji obrade će voditi evidenciju o prijenosima podataka.

 

VI Prava Zainteresirane osobe u vezi s obradom podataka

1. Zainteresirana osoba ima pravo pristupa svojim osobnim podacima koji se obrađuju u bilo kojem trenutku.

2. Zainteresirana osoba ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informacije u vezi s obradom podataka od Voditelja obrade i Izvršitelja obrade.

3. Zainteresirana osoba može zatražiti ispravak i izmjenu svojih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhu obrade podataka, Zainteresirana osoba može zatražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka.

4. Zainteresirana osoba može zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade.

Brisanje se može odbiti ili se daljnje zadržavanje osobnih podataka može smatrati zakonitim ako je potrebno za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informacija, za ispunjenje zakonske obveze, posebice obveze koja proizlazi iz OUP-a ili Ugovora ili primjenjivih propisa i zakona Republike Hrvatske, ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

O odbijanju zahtjeva za brisanjem Voditelj obrade će u svakom slučaju obavijestiti Zainteresiranu osobu, navodeći razlog za odbijanje brisanja.. Nakon ispunjenja zahtjeva za brisanjem osobnih podataka, prethodni (izbrisani) podaci se više ne mogu vraćati.

5. Ako Zainteresirana osoba smatra da je Obrada podataka nezakonita, Zainteresirana osoba ima pravo prigovora na obradu podataka.

Ako se dotična osoba usprotivi Obradi podataka, Voditelj obrade neće nastaviti s obradom osobnih podataka osim ako Voditelj obrade ne dokaže uvjerljive legitimne razloge za obradu koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama Zainteresirana osobe ili ako je isto nužno za uspostavljanje, korištenje ili obranu pravnih zahtjeva.

6. Zainteresirana osoba može zatražiti od Voditelja obrade da ograniči obradu osobnih podataka ako Zainteresirana osoba osporava točnost obrađenih osobnih podataka. U ovom slučaju ograničenje je vezano na rok koji je potreban Voditelju obrade da provjeri točnost obrađenih osobnih podataka. Voditelj obrade ukazuje na osobne podatke ako Zainteresirana osoba osporava njihovu ispravnost ili točnost.

Zainteresirana osoba može također zatražiti od Voditelja obrade da ograniči obradu osobnih podataka ako je obrada podataka nezakonita, ali se Zainteresirana osoba u tom slučaju protivi brisanju obrađenih osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe.

Zainteresirana osoba također može zatražiti od Voditelja obrade da ograniči obradu osobnih podataka ako je svrha obrade podataka postignuta.

7. Zainteresirana osoba ima pravo primiti osobne podatke dostavljene Voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade.

8. Voditelj obrade vodi evidenciju o ostvarivanju prava Zainteresiranih osoba.

9. Ostvarivanje prava Zainteresirane osobe navedeno u ovom dijelu smatra se prihvatljivim i vjerodostojnim ako se izjava o ostvarivanju prava u vezi s obradom podataka primi s poštanske adrese ili e-mail adrese koju je Zainteresirana osoba dala i ako Zainteresirana osoba dokaže svoj identitet na bilo koji drugi odgovarajući način.

 

VII Kršenje odredbi o osobnim podacima

1. U slučaju povrede osobnih podataka, Voditelj obrade će poduzeti sve razumne korake kako bi osigurao da Zainteresiranim osobama ne dođe do materijalne ili nematerijalne štete ili da je svedena na minimum.

2. Nakon što sazna za povredu osobnih podataka, Voditelj obrade će identificirati prirodu povrede osobnih podataka i osigurati da su provedene sve odgovarajuće tehnološke mjere zaštite i organizacijske mjere, uključujući posebno obavijest nadležnog tijela za zaštitu podataka.

3. Ako je moguće, u slučaju povrede osobnih podataka, Voditelj obrade će obavijestiti nadležno tijelo za zaštitu podataka u roku od 72 (sedamdeset i dva) sata od saznanja za povredu osobnih podataka.

4. Kako bi Zainteresirana osoba mogla poduzeti potrebne mjere opreza, Voditelj obrade će bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Zainteresiranu osobu nakon što sazna za povredu osobnih podataka, ako je vjerojatno da će povreda osobnih podataka predstavljati visok rizik za prava i slobode Zainteresirane osobe. Informacije će uključivati ​​opis prirode povrede osobnih podataka i sve prijedloge date Zainteresiranoj osobi za ublažavanje svih mogućih štetnih učinaka.

5. Voditelj obrade će voditi evidenciju o povredama osobnih podataka.

 

VIII Provedba prava

1. Zainteresirana osoba može kontaktirati Voditelja obrade putem pošte poslane na adresu sjedišta Voditelja obrade ili bilo kojeg od Izvršitelja obrade podataka ili putem e-pošte poslane na adresu e-pošte podrska@belodore.hr, u vezi s obradom podataka.

2. Zainteresirana osoba ima pravo kontaktirati hrvatsko nadležno tijelo za zaštitu osobnih podataka – Agenciju za zaštitu osobnih podataka na adresi 10 000 Zagreb, Selska cesta 136,

e-mail: azop@azop.hr

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

Web: www.azop.hr

3. U slučaju povrede prava Zainteresiranih osoba u vezi s obradom podataka, Zainteresirana osoba može pokrenuti odgovarajući postupak pred nadležnim sudom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

IX Ostale odredbe

1. Ova Pravila privatnosti objavljena su na Web stranici te na prodajnim mjestima Trgovca u Republici Hrvatskoj. Kupac ima pravo pročitati ova Pravila prije davanja svojih osobnih podataka te će ih prihvatiti davanjem Izjave o privatnosti prije narudžbe ili registracije. U nedostatku prihvaćanja Pravila, Ugovor neće biti zaključen.

2. Voditelj obrade ima pravo jednostrano izmijeniti ova Pravila privatnosti, koja će biti objavljena na Web stranici i na prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj.

3. Zainteresirana osoba prihvaća izmjenu Pravila privatnosti održavanjem Registracije i/ili podnošenjem narudžbe.

U Zagrebu, dana 1.3.2022 godine.

­Aleksandar Trivić

Belodore beauty d.o.o. za trgovinu i usluge